Adatvédelmi tájékoztató és a honlap használatával kapcsolatos tudnivalók kivonata

 

I.  A Tájékoztató célja és hatálya

A Folton-Folt kennel (székhelye: 5071 Besenyszög, Hajnal u. 34 ), mint adatkezelő („Adatkezelő”) tiszteletben tartja a honlapját látogatók adatainak biztonságát, és jelen adatkezelési tájékoztató („Tájékoztató”) rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el. Az Adatkezelő képviselője: Almási Nándor

A Tájékoztató a hatályos adatvédelmi jogszabályokkal – különös tekintettel a Természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről - és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016/679 RENDELETÉVEL, az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel összhangban került összeállításra.

A Tájékoztató célja, hogy rögzítse az Adatkezelő működésével kapcsolatos Adatkezelések rendjét, valamint biztosítsa az Adatkezelés és az ezzel összefüggő adatvédelem szabályozásának törvényes rendjét, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését.

A Tájékoztató hatálya kiterjed a Honlapon történő Adatkezelésekre. Tájékoztató hatálya nem terjed ki a honlapon esetlegesen hivatkozott külső oldalakra: az ott található adatokért, illetve a külső oldalak látogatása, használata okán bekövetkező esetleges károkért az Adatkezelő nem felel.

II. A Honlap használata

A weboldal használatával a honlaplátogató hozzájárul adatainak feldolgozásához az itt meghatározott módon és célokra.

A Folton-Folt kennel által működtetett honlaphoz bárki, kiléte felfedése és személyes adatai megadása nélkül hozzáférhet, a honlapon és az ahhoz kapcsolt oldalakon szabadon és korlátozás nélkül szerezhet információkat.

A weblap kizárólag olyan- nem személyhez kötött - információkat gyűjt a weblap a látogatóiról melyeból személyes adat nem nyerhető, így adatkezelést nem valósít meg.* Az Adatkezelő internetes szervere a Honlapra történő belépéskor a Szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, az Adatkezelő jogos érdekére tekintettel és a Szolgáltatás jogszerű biztosítása okán, az Érintett külön Hozzájárulása nélkül automatikusan rögzíti a Látogatók IP címét és számítógépe operációs rendszerének típusát, valamint a Honlap látogatásának időpontját.

A látogatók által biztosított adatokat nem egészítjük ki és nem kapcsoljuk össze más forrásból származó adatokkal, vagy információval.

Cookie és webanalitika

A honlap a Joomla keretrendszert és a Google Analytics webanalitikai szolgáltatást használja. A Google Analytics „sütiket” (cookies) használ, amelynek célja, hogy segítse a weboldal használatának elemzését. (felhasználói munkamenet tárolása, statisztikák gyűjtése, felhasználói beállítások tárolása, a „sütikkel” kapcsolatos beleegyezés tárolása). Ön bármikor jogosult a „sütiket” engedélyezni, vagy azokat letiltani saját számítógépes böngésző programjának beállításaival, illetve azok módosításaival.

III. A Személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

Az Adatkezelő a Személyes adatokat csak a jelen Tájékoztatóban, valamint a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeli. A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az Adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl.

IV. Az adatkezelés jogalapja, tartama

A tartalomszolgáltatás keretében és ahhoz kapcsolódóan történő Adatkezelés jogalapja lehet az Érintett önkéntes hozzájárulásán kívül az Adatkezelő lényeges jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont), jogszabályi kötelezettség (GDPR 6.cikk (’) bekezdés c) pont), valamint a tájékoztatáshoz és a véleménynyilvánításhoz való alapvető jogok biztosítása, a jogszabályok által meghatározott keretek között.

Az Adatkezelő az Érintett adatait az Adatkezelési célok megvalósulásáig, vagy az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig, illetve az Érintett kérésére történő törlésig kezeli.

V. Adattovábbítás

A Folton-Folt kennel az Ön adatait jogszabályon vagy jogerős hatósági kötelezésen alapuló kötelező adattovábbítás és az Adatfeldolgozók kivételével harmadik személyeknek nem továbbítja.

VI. Adatfeldolgozók

Folton-Folt kennel (5071 Besenyszög, Hajnal u. 34)

EV2 Kft (tárhely szolgáltató)

Szabó Roxána (rendszergazda)

VII. Adatbiztonság

Tájékoztatjuk, hogy megfelelő tűzfal- és jelszavas védelemmel ellátott adathálózatokat használunk, azonban felhívjuk figyelmét, hogy az internetes adatátvitel nem lehet tökéletesen biztonságos vagy hibátlan. A jelszavak, azonosítók vagy más speciális hozzáférési módok biztonságáért Ön felel, kivéve, ha a kárt az Adatkezelő az Érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével okozta.

VIII. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az Érintett az Adatkezelésre vonatkozóan a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-mail címre megküldött e–mail útján vagy az Adatkezelő fenti címére megküldött tértivevényes vagy ajánlott levélben tájékoztatást kérhet az Adatkezelésre vonatkozóan.

Az Érintett kérheti, hogy az Adatkezelő tájékoztassa, hogy kezeli-e az Érintett Személyes adatát, és ha igen, akkor az általa kezelt Személyes adatokhoz biztosítson számára hozzáférést.

Az Érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak helyesbítését, módosítását, törlését, vagy zárolását, valamint jogszabályban meghatározott feltételek teljesülése esetén Érintettnek joga van az adathordozhatósághoz.

Érintettnek joga van adatkezelési hozzájárulását bármely időpontban ingyenesen visszavonni.A visszavonás nem érinti - a hozzájárulás visszavonása előtt – végrehajtott adatrkezelés jogszerűségét. A visszavonást Érintett postai (Folton Folt kennel 5071 Besenyszög, Hajnal u. 34) vagy elektronikus úton kezdeményezheti a a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-mail címen,

Az Érintett a Személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni (http://naih.hu, postai cím: 1530 Budapest, Pf 5., telefon: +36 (1) 391-1400, e-mail cím: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

Javasoljuk, hogy az Érintett a hatósági, illetve a bírósági jogorvoslati lehetőségek igénybevétele előtt az Adatkezeléssel kapcsolatos kérdésével, észrevételével vagy panaszával forduljon az Adatkezelőhöz a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  e-mail címen.

Az Érintett jogosult bírósághoz fordulni jogainak megsértése esetén. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Érintett választása szerint – az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

Lezárás időpontja: 2020.12.13.

 

*Nem minősülnek személyes adatnak azok az anonim információk, melyeket a személyes azonosíthatóság kizárásával gyűjtenek és természetes személlyel nem hozhatóak kapcsolatba, illetve azok a demográfiai adatok sem minősülnek személyes adatnak, melyeket úgy gyűjtenek, hogy nem kapcsolják hozzá azokat azonosítható személyek személyes adataihoz, s ezáltal nem állítható fel kapcsolat természetes személlyel.

Jogi nyilatozat

A jelen honlapon elérhető adatok, információk felhasználása a felhasználó felelősségére történik.

A honlap letöltésével, megtekintésével a látogató elfogadja az alábbi feltételeket...

 

 

Tovább olvasok

Adatkezelés

A Folton-Folt kennel, mint adatkezelő tiszteletben tartja a honlapját látogatók adatainak biztonságát, és jelen adatkezelési tájékoztató  rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el. 

 

 

 Tovább olvasok

Kennelinfo

Impresszum

Weblap tulajdonosa:    Folton Folt német dog kennel, Magyarország


Székhely: 5071-H, Besenyszög, Hajnal u. 34.

Tel.: Telefon: +36 30 207 3230

E-mail: foltonfolt@folton-folt.hu

  

Bővebben

Copyright © 2024 FOLTON-FOLT KENNEL OFFICIAL. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.